Тип: Здати Зняти Продати Купити
Де:
Що:
Ціна: -
Розширенний пошук
Запам'ятати мене
Забули пароль? Реєстрація

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

м. __________________

"___" _______________ 200_ р.

 

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Продавець") в особі ____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Покупець") в особі ____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________, з іншої сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона")

уклали цей Договір купівлі-продажу земельної ділянки (надалі іменується "Договір") про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цим Договором регулюються відносини, які виникають між Сторонами у зв’язку з тим, що Продавець зобов’язується передати у власність Покупця земельну ділянку, що є об’єктом цього Договору, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити її вартість на умовах та в строки, визначені цим Договором.

1.2. Об’єктом цього Договору є земельна ділянка, що характеризується наступними ознаками (надалі іменується "земельна ділянка"):

- місце розташування земельної ділянки _____________________________;

- площа земельної ділянки ________________________________________;

- цільове призначення земельної ділянки ____________________________;

- якісна характеристика земельної ділянки за складом та видами угідь ______________________________________________________________________;

- інші необхідні відомості про земельну ділянку та її правовий режим ______________________________________________________________________.

1.3. Юридичний титул права приватної власності Продавця на земельну ділянку підтверджується наступними документами: _________________________.

1.4. Продавець цим підтверджує, що земельна ділянка не знаходиться під забороною відчуження і щодо такої земельної ділянки відсутні обмеження щодо її використання за цільовим призначенням (іпотека, оренда, сервітути, емфітевзиси, суперфіції тощо) та інші обтяження земельної ділянки.

 

2. ДОГОВІРНА ЦІНА І УМОВИ ОПЛАТИ

2.1. Договірна ціна земельної ділянки визначається з урахуванням вартості такої земельної ділянки, визначеної на підставі її грошової та експертної оцінки, і становить _________________________________________________________.

(сума у гривнях)

2.2. Нормативна ціна земельної ділянки становить ____________________________________(сума у гривнях).

2.3. Оплата Покупцем договірної ціни земельної ділянки, як вона визначена у п. 2.1 цього Договору, здійснюється наступним шляхом ____________________ в строк _______________.

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Сторони зобов'язуються належним чином виконувати свої обов'язки, визначені у цьому Договорі, чітко і неухильно дотримувати умов цього Договору та додержуватися приписів чинного законодавства України.

3.2. Після набуття права власності на земельну ділянку Покупець зобов'язується:

- забезпечувати використання земельної ділянки за цільовим призначенням;

- додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;

- своєчасно сплачувати земельний податок;

- не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;

- підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі;

- своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом;

- дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;

- зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем;

- ______________________________________________________________.

 

4. ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ У ПОКУПЦЯ

4.1. Право власності на земельну ділянку виникає після одержання Покупцем документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку - державного акта на право власності на земельну ділянку та його державної реєстрації.

 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей Договір підписується Сторонами, скріплюється їх печатками та підлягає нотаріальному посвідченню й державній реєстрації.

6.2. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його державної реєстрації і діє протягом строку, що є достатнім для реального та належного виконання Сторонами цього Договору.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

6.8. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

6.9. На момент укладення цього Договору Продавець та Покупець є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

6.10. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватись при тлумаченні умов цього Договору.

6.11. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

6.12. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

6.13. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у такій самій формі, що й цей Договір.

6.14. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

6.15. Невід'ємною частиною Договору є: (вказати землевпорядну та іншу документацію).

Місцезнаходження і реквізити сторін

Продавець

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Підписи

 

За продавця

Керівник ______________/__________/

м. п.

Покупець

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

сторін

 

За Покупця

Керівник _____________/__________/

м. п.

e-realty.com.ua - сервис бесплатных объявлений.

 

Об'єктів у базі

Ми у соц. мережах

Курс валют

1 USD 39.80 0
1 EUR 39.90 0
1 RUB 0.34 0
15 Джерело НБУ