Тип: Здати Зняти Продати Купити
Де:
Що:
Ціна: -
Розширенний пошук
Запам'ятати мене
Забули пароль? Реєстрація

ДОГОВІР НАЙМУ (ОРЕНДИ)

житлового приміщення

 м. Київ                                                                     „___” _________ 20___ року

 

Громадянин України – ___________________________________________________________ надалі за текстом - “Наймодавець”, з однієї сторони,

та

Громадянка України – __________________________________________________________ надалі за текстом - “Наймач”, з іншої сторони, а разом – «Сторони».

Уклали цей Договір найму (оренди) житлового приміщення(надалі – Договір) про нижченаведене:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.

 У даному Договорі визначення мають наступні значення:

Приміщення ” – житлове приміщення загальною площею ______ м2, разом з майном, відповідно до переліку в Додатку 1, що є невід'ємною частиною даного Договору за адресою: Україна, ________________________________________________________ (далі - Квартира).

Акт приймання-передачі Квартири ” – документ, що підтверджує виконання зобов’язання Наймодавця по передачі Наймачу Квартири в найм і виконання зобов’язань Наймача по поверненню Квартири Наймодавцю після припинення дії Договору. Акти приймання-передачі Квартири оформляються у письмовій формі, підписуються повноважними представниками Сторін та є невід’ємною частиною даного Договору.

Орендна плата ” – щомісячна плата, що сплачується Наймачем Наймодавцю за користування Квартирою протягом строку дії Договору. Плата за користування Квартирою вноситься у грошовій формі (у національній валюті України – гривні).

 “ Строк найму ” – період, протягом якого Наймач за плату користується наданою йому Квартирою у порядку і на умовах, встановлених даним Договором.

 “ Обставини непереборної сили (форс-мажор) ” – зовнішні і надзвичайні події, що були відсутні під час укладення даного Договору і наступили поза волею Сторін, діям яких Сторони не могли запобігти заходами і способами, що доцільно очікувати від сумлінно діючої Сторони.

 “ Офіційний курс ” – офіційний курс обміну доларів США на українські гривні, встановлений Національним банком України на конкретну дату.

  2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. Наймодавець передає, а Наймач приймає у строкове платне користування Квартиру у порядку і на умовах, передбачених даним Договором.

2.2. Наймодавець гарантує Наймачу, що на момент укладення даного Договору, Квартира не обтяжена правами третіх осіб, судовими спорами, не знаходиться під арештом, податковою заставою та у відношенні Квартири відсутні претензії третіх осіб, які обмежують права, надані Наймачеві даним Договором, або перешкоджають його використанню, та відсутні інші обставини, що зможуть викликати дострокове припинення дії даного Договору, або завдати будь-яких додаткових витрат Наймачу.

2.3.Наймодавець володіє Квартирою на підставі _______________________________________.

  3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ КВАРТИРИ В НАЙМ (ОРЕНДУ).

3.1. Передача Квартири в найм здійснюється за Актом приймання-передачі квартири, який підписується обома Сторонами.

3.2. Вступ Наймача у користування Квартирою настає одночасно з підписанням Сторонами Акту приймання-передачі Квартири, але не пізніше ___ __________ 20___р.

3.3. В момент передачі Квартири Наймодавець передає Наймачу ключі від Квартири.

  4. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

4.1. Орендна плата складається з:

4.1.1. Орендної плати, що становить у національній валюті України (гривнях) суму еквівалентну _______ (___________ доларів США) у місяць, за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на день проведення платежу;

4.1.2. Компенсації витрат Наймодавця за спожиту Наймачем електроенергію, теплову енергію, водопостачання, оплати міського, міжміського і міжнародного телефонного зв’язку і плати за користування Інтернет, всіх інших експлуатаційних витрат і комунальних послуг (платежів) пов’язаних з користуванням Квартирою, якщо відповідні договори на постачання таких послуг не будуть укладені Наймачем від власного імені.

4.2. Оплата за користування Квартирою за цим Договором здійснюється в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Наймодавця, зазначений в ст. 13 цього Договору, або готівкою, в сумі, визначеній відповідно до пунктів 4.1.1., 4.1.2. цього Договору.

4.3. Орендна плата вноситься Наймачем щомісяця, не пізніше 5 (п’ятого) числа поточного місяця.

4.4. Встановлена п.4.1.2. Договору частина орендної плати, сплачується Наймачем на підставі рахунків, виставлених Наймодавцем, протягом 5 (п’яти) робочих днів після їх отримання. В разі затримки сплати Наймачем вказаної частини орендної плати Наймодавець не несе відповідальності за можливе відключення Квартири від енергозабезпечення.

4.5. Орендна плата нараховується з дати прийняття Наймачем Квартири за Актом приймання-передачі квартири. Орендна плата за неповний місяць вноситься Наймачем пропорційно періоду фактичного використання Квартири.

4.6. При припиненні дії даного Договору (по закінченні строку або у випадку його дострокового розірвання) Сторони проводять звірку розрахунків, яка оформляється двостороннім актом, підписаним Сторонами.

4.7. У випадку виявлення заборгованості Наймача по орендній платі та іншим платежам, передбаченим даним Договором, Наймач зобов’язаний оплатити відповідну суму заборгованості протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня підписання двостороннього акту звірки розрахунків.

4.8. У випадку виявлення переплати, зайво сплачені Наймачем кошти підлягають поверненню Наймачу протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня підписання двостороннього акту звірки розрахунків.

 5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

5.1. Даний Договір набирає чинності з моменту приймання Квартири Наймачем за Актом приймання-передачі Квартири, і діє до ___ _________20___р. (повний термін оренди).

5.2. Даний Договір може бути достроково розірваний за згодою Сторін або за рішенням суду, у випадку істотного порушення Сторонами умов Договору, якщо інше не передбачено умовами даного Договору.

5.3. Будь-яка із Сторін має право достроково розірвати Договір, письмово попередивши про це іншу Сторону за 1 (один) календарний місяць, шляхом відправлення їй відповідного листа за адресою вказаною у розділі 13.

5.4. У випадку невнесення Наймачем орендної плати протягом трьох місяців підряд, Наймодавець має право відмовитись від Договору та вимагати звільнення Квартири.

5.5. У разі відмови Наймодавця від Договору на підставі вказаній в п.5.4. цього Договору, він є розірваним з моменту одержання Наймачем повідомлення про відмову від Договору. В цьому випадку Наймач зобов’язаний виплатити Наймодавцю всю суму заборгованості по орендній платі та штраф у розмірі однієї орендної плати, визначеному у п. 4.1.1. Договору, протягом 5 робочих днів з моменту розірвання Договору.

  6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

      6.1.Наймодавець зобов'язується:

6.1.1. Надати Квартиру в оренду в придатному для проживання стані та у встановлений Договором термін для використання відповідно до цільового призначення – для проживання;

6.1.2. Забезпечити безперешкодне використання Наймачем Квартири;

6.1.3. Проводити ремонт ушкоджень в квартирі, що виникли в результаті несправності водопроводу, електропостачання, опалення, каналізації та інших подібних систем, за винятком ушкоджень, що виникли з вини Наймача;

6.1.4. Вживати необхідні заходи по усуненню наслідків можливих аварій та ушкоджень у будинку, в якому розташована Квартира, що впливають або можуть вплинути на використання Квартири, у випадках, передбачених законодавством;

6.1.5. Перевіряти стан, напрями використання Квартири, наявність майна, його стан, шляхом огляду Квартири виключно у час, погоджений Сторонами;

6.1.6. Забезпечити Наймачу, Мешканцям та їхньому обслуговуючому персоналу вільний доступ до Квартири, а також не турбувати Мешканців без поважних причин протягом усього терміну оренди;

6.1.7. На наступний день після закінчення строку дії Договору або при його достроковому припиненні у випадках, передбачених цим Договором або чинним законодавством, прийняти Квартиру за Актом приймання – передачі квартири, якщо інше не погоджено Сторонами;

6.1.8. Повернути зайво сплачену суму комунальних платежів при достроковому розірванні Договору.

6.1.9. На вимогу Наймача виконати його тимчасову реєстрацію за місцем проживання в орендованій квартирі. В разі відмови Наймодавця від реєстрації, Наймач має право припинити дію даного Договору в односторонньому порядку, попередивши про це Наймодавця за 5 (п’ять) календарних днів.

     6.2.Наймач зобов'язується:

6.2.1. Використовувати найману Квартиру на умовах, визначених даним Договором.

6.2.2. Підтримувати внутрішній стан і обстановку Квартири у стані, в якому перебувала Квартира на момент здачі, з урахуванням нормального зносу, бережно ставитися до Квартири та майна, яким обладнана Квартира відповідно до Додатку 1, запобігати їх псуванню та пошкодженню;

6.2.3. Вчасно повідомляти Наймодавця про виявлені пошкодження, несправності і дефекти елементів Квартири і переданого майна;

6.2.4. Не робити ніяких структурних змін чи перебудов Квартири та не змінювати замки у вхідних дверях Квартири без письмового дозволу Наймодавця;

6.2.5. Не використовувати жодну частину Квартири для діяльності, що небезпечна, шкідлива, незаконна чи може стати такою для Наймодавця, чи мешканців будь-якої іншої частини будинку, в якому розташована Квартира;

6.2.6. Дотримуватись протипожежних правил, правил користування тепловою та електричною енергією, санітарних норм, інших загально обов’язкових правил;

6.2.7. Сплачувати орендну плату в розмірі й у терміни, передбачені даним Договором;

6.2.8. Надати Наймодавцю можливість контролювати стан, напрями використання Квартири, наявність та стан майна та виконання Наймачем умов Договору, шляхом допуску в Квартиру у погоджений Сторонами час та надання копій погоджувальних, розрахункових та інших документів, які Наймач зобов’язаний отримати у випадках, передбачених законодавством;

6.2.9. Після закінчення строку оренди повернути Квартиру разом з майном відповідно до Додатку 1 у стані, в якому перебувала Квартира та майно на момент передачі в оренду, з урахуванням нормального зносу;

6.2.10. Не здавати квартиру у суборенду без письмового дозволу Наймодавця.

  7. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ВІДНОВЛЕННЯ КВАРТИРИ І УМОВИ ЙОГО ПОВЕРНЕННЯ НАЙМОДАВЦЮ.

7.1. Відновлення Квартири, переданої в найм, в період дії Договору здійснюється Наймачем своїми силами і за рахунок власних коштів шляхом проведення поточних ремонтів, окрім випадків коли пошкодження Квартири відбулося не з вини Наймача.

7.2. У випадку погіршення або поліпшення Наймачем Квартири наступають правові наслідки, передбачені чинним законодавством України.

7.3. Після закінчення строку дії даного Договору чи при достроковому його припиненні Наймач протягом 5 днів з моменту припинення дії Договору повинен повернути Квартиру та майно передане згідно з Додатком 1 за Актом приймання-передачі квартири, який підписується уповноваженими представниками Сторін, та ключі від нього.

7.4. В разі якщо Наймодавець відмовляється від підписання Акту приймання приміщення без мотивованих причин такої відмови протягом п’яти календарних днів, Акт приймання приміщення вважається підписаним без зауважень.

7.5. Квартира, передана в найм, повертається Наймодавцю у стані, в якому воно було передана, з урахуванням нормального зносу та усіх невід’ємних поліпшень, які були здійснені під час строку дії Договору.

7.6. Вартість невід’ємних поліпшень Квартири, здійснених Наймачем, у тому числі з дозволу Наймодавця не підлягає відшкодуванню Наймодавцем.

7.7. Якщо в результаті поліпшення Приміщення, зробленого за згодою Наймодавця, створена нова річ, Наймач не визнається співвласником новоствореної речі. Наймач заздалегідь цим відмовляється від свого права співвласника на будь-яку новостворену річ у Приміщенні.

 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

8.1. У випадку прострочення термінів сплати орендної плати та оплати платежів за спожиту Наймачем електроенергію, теплову енергію, водопостачання та інше, Наймач сплачує Наймодавцю пеню у розмірі 0,5 %, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, від несвоєчасно сплаченої суми за кожен день прострочення платежу.

8.2. У разі неповернення Наймачем Квартири, взятої в найм, у строк, передбачений п. 7.3. Договору, Наймач сплачує Наймодавцеві пеню у розмірі 0,5 % від суми місячної орендної плати за кожен день прострочення повернення, а також орендну плату за весь час користування Квартирою понад встановлений строк.

8.3. У випадку порушення строків виконання грошових зобов’язань, передбачених п.п. 4.8, 4.9 Договору, винна Сторона сплачує іншій Стороні пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який нараховується пеня, за кожен день прострочення платежу.

8.4. Шкода, завдана третім особам у зв’язку з користуванням Квартирою, переданим у найм, відшкодовується Наймачем на загальних підставах.

8.5. Інші питання відповідальності Сторін, не врегульовані даним Договором, вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8.6. Страхування квартири переданої в найм та майна що в ній розташоване є відповідальністю Наймача і здійснюється їм на власний розсуд.

 9. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ.

9.1. Усі суперечки та розбіжності, що можуть виникнути між Сторонами за даним Договором, чи у зв’язку з його виконанням, будуть вирішуватися Сторонами шляхом переговорів.

9.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди, кожна із Сторін вправі передати спір на розгляд до відповідного суду згідно з чинним законодавством України.

10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ.

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань згідно Договору, якщо таке невиконання сталося внаслідок настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), а саме: пожежа, землетрус, військові дії, блокада, страйк, адміністративні акти державних органів, рішення місцевих органів влади, тощо, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на хід виконання умов даного Договору.

10.2. Сторона, яка не може виконати взяті на себе зобов’язання, повинна повідомити письмово протягом 5 (п’яти) днів іншу Сторону та підтвердити це довідкою Торгівельно-промислової палати України. В такому разі Сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили, звільняється від відповідальності.

10.3.Після припинення обставин непереборної сили перебіг терміну дії виконання зобов’язань поновлюється. Про припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка їх зазнала, повідомляє письмово іншу Сторону Договору.

10.4. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше, ніж 1 (один) календарний місяць, Сторони мають право припинити дію даного Договору.

 11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

11.1. Сторони зобов’язуються дотримуватись конфіденційності, як щодо самого тексту даного Договору, так і у відношенні отриманої ними інформації, що стала їм відомою в ході виконання зобов’язань за даним Договором, та інших відомостей, про які спеціально оговорено Сторонами, що вони мають конфіденційний характер. Сторони зобов’язуються не відкривати та не розголошувати взагалі чи зокрема таку інформацію будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони.

11.2. Вимоги попереднього пункту не поширюються на випадки розкриття конфіденційної інформації у випадках, передбачених законом.

11.3. Будь-який збиток, заподіяний Стороні недотриманням вимог даної статті, підлягає відшкодуванню винною Стороною в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ.

12.1. У випадку зміни адреси, банківських реквізитів Сторін тощо, Сторони повідомляють одна одну про це протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту виникнення таких змін.

12.2. Всі зміни та доповнення до даного Договору мають юридичну силу, якщо вони вчинені в такій самій формі, як і даний Договір.

12.3. При вирішенні питань, не врегульованих даним Договором, Сторони будуть керуватися нормами діючого законодавства України.

12.4. На даний Договір не поширюється дія Закону України “ Про оренду державного та комунального майна ”.

12.5. Після закінчення Строку найму (оренди), Наймач має переважне право продовжити найм (оренду) Приміщення за цим Договором та(або) укласти новий договір на таких самих умовах, що містяться в цьому Договорі, при цьому сума орендної плати встановлена в п. 4.1.1. Договору підлягає коригуванню за домовленістю сторін.

12.6. Даний Договір укладено українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, усі тексти яких ідентичні і мають однакову юридичну силу.

13. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН.

                    Наймодавець                                                            Наймач

 

                            ___________/___________/                                                       ___________/___________/

e-realty.com.ua - сервис бесплатных объявлений.

 

Об'єктів у базі

Ми у соц. мережах

Курс валют

1 USD 39.80 0
1 EUR 39.90 0
1 RUB 0.34 0
15 Джерело НБУ